កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការកាត់សេចក្ដី នៅក្រោម ច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្ដិនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបាន ចុះហត្ថលេខាដោយ ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដ្ដម សុខ អាន នៅសាលចតុមុខ រាជធានី ភ្នំពេញ ។

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes