អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃការស្លាប់របស់ នួន ជា

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃ​ការស្លាប់របស់ នួន ជា លើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខ មុនការចេញសាលដីកា។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes