សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលរយៈពេលប្រាំបួន​ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ សវនាការពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងបានចាប់​ផ្តើម ដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះ រួមទាំងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោល ផងនោះ មានចំនួនសរុប ២៨៣ ថ្ងៃសវនាការ។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes