សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចេញសំអាងហេតុលើកលែងការចោទប្រកាន់សំណុំរឿង អ៊ឹម ចែម

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧  និងដែល ស.ច.ស បានលើកលែងការចោទប្រកាន់លើ អ៊ឹម ចែម ដោយសារមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលគ្រប់គ្រាន់។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ  ស.ច.ស សង្ខេបអំពីសំអាងហេតុចម្បងៗ នៃលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះ។ 

អានបន្ដ....

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes