អង្គបុរេជំនុំជម្រះអនុស្សរណៈអន្តរការិយាល័យ ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៃឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១

Posted 20 September 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2021
Download file
Text DocumentD316_KH.pdf
142.63 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D316
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ