អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំអនុញ្ញាតដាក់សារណារបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ឬ ចូលរួមធ្វើអន្តរាគមន៍លើភាពអាចទទួលយកបាន និងការប្រើប្រាស់ភ័ស្តុតាងដែលទទួលបានតាមរយៈទារុណកម្ម (ឯកសារ E350/5 និង E350/6)”

Posted 24 មិថុនា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE350_7_KH.pdf
204.77 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E350/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References