អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំនាញ ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿង និង ទទួលយកភ័ស្តុតាង តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ខ្លួន”

Posted 16 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE388_1_KH.pdf
2.13 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E388/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document