អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំឲ្យទទួលយកជាភ័ស្តុតាងនូវឯកសារ E319/42.3.1, E319/42.3.2 និងឯកសារមួយជាមូលដ្ឋាននៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ របស់ ក.ស.ច.ស”

Posted 23 មិថុនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE319_42_3_KH.pdf
119.25 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/42/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document