ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ(២) ទឡ្ហីករណ៍អំពីភាពអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ភាពមិនអាចទទួលយកបានជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៃភស្តុតាង។ល។ (ក្រុមមេធាវីជាតិ)

Posted 09 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 តុលា 2019
Download file
Text DocumentD384_5.2.7.1_KH.PDF
1.9 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D384/5.2.7.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី