សេចក្ដីណែនាំអនុវត្ដស្ដ្ដីអំពីចំណាត់ប្រភេទ និងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ត្រូវអនុម័ត (អនុម័តលើកទី២)​