សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Stephen Mathias អគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់អំពីសាលដីកាលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Posted 22 September 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 តុលា 2022
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ