សន្និសិត “ទាក់ទិននិងវិនាសកម្មក្នុងអតីតកាល”នៅសណ្ឋាគារ ខេមបូយ៉ាណា រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន កម

Posted 29 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

សន្និសិត "ទាក់ទិននិងវិនាសកម្មក្នុងអតីតកាល"នៅសណ្ឋាគារ ខេមបូយ៉ាណា រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន កម្ពុជាដើម្បីសន្ដិភាព និង សហប្រតិបត្ដិការ និង តហេ ធរិដេរិចហ បែរេត ្សតិថតុនង ។ សុន្ទរកថាថ្លែងដោយ ប្រធាន និង អនុប្រធាន នៃការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។