ទូរទស្សន៍ Aljazeera ទូរទស្សន៍ BBC និង វិទ្យុអូស្ដ្រាលី សំភាសន៍បន្ដផ្ទាល់ជាមួយ បណ្ឌិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 19 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ
ទូរទស្សន៍ Aljazeera  ទូរទស្សន៍ BBC និង វិទ្យុអូស្ដ្រាលី សំភាសន៍បន្ដផ្ទាល់ជាមួយ បណ្ឌិត ហេឡិន ចាវីស ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។