វិទ្យុអាស៊ីសេរីអញ្ជើញ មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាន លោក រាជ សម្បត្ដិ និង លោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញា ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ។

Posted 21 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

វិទ្យុអាស៊ីសេរីអញ្ជើញ មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាន លោក រាជ សម្បត្ដិ និង លោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញា ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ។