ប្រសិន​បើ​យើង​មិនអាច​ចូលរួម​ស្តាប់​ការ​កាត់ក្តីនេះ​ដោយ​ផ្ទាល់បាន តើធ្វើ​ដូចម្តេច​យើងអាចដឹងបាន​ពីអ្វី​ដែល​កំពុង​កើតឡើង​នៅក្នុង​តុលាការ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពឬព័ត៌មានដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តី។ លោកអ្នកអាចតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបានតាមរយៈវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញសារព័ត៌មាន ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ អ.វ.ត.ក ចែកចាយព័ត៌មានអំពីតុលាការនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន ការចែកចាយកូនសៀវភៅនេះ ផ្ទាំងបិទផ្សាយព័ត៌មាន ស្លាកបិទផ្សាយព័ត៌មាន និងសម្ភារៈឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត។ ក្រៅពីនេះ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្កើតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយល់ដឹងអំពីដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ អ.វ.ត.ក។ សាកលវិទ្យាល័យ Northwestern នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ចូលវីដេអូអំពីដំណើរការសវនាការរបស់សាលាក្តីទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឈ្មោះ www.cambodiatribunal.org ដែលអាចបើកមើលវីដេអូអំពីដំណើរការសវនាការ។