តើការជំនុំជម្រះក្តីនឹងប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

រយៈពេលនៃការជំនុំជម្រះក្តី អាស្រ័យថាតើអ្នកស៊ើបអង្កេតត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីប្រមែប្រមូលភ័ស្តុតាង តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងត្រូវយកមកជំនុំជម្រះ តើមានសាក្សីប៉ុន្មាននាក់នឹងត្រូវកោះអញ្ជើញមកបំភ្លឺនៅតុលាការ ហើយថាតើនឹងមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប៉ុន្មានករណី។ នៅពេលដែលការជំនុំជម្រះចប់សព្វគ្រប់ អ.វ.ត.ក នឹងរលាយខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិ។