តើមានការលើកលែងទោសឬការអនុគ្រោះទោសដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរួចជាស្រេចហើយ នៅក្នុងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងថា ខ្លួននឹងមិនស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសឬការអនុគ្រោះទោសសម្រាប់ជនណាម្នាក់ដែលត្រូបានស៊ើបអង្កេត ឬត្រូបានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញរកឃើញថាមានទោសទេ។