តើបណ្តា​ប្រទេស​ដែល​ធ្លាប់​បាន​គាំទ្រ​ ឬក៏​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ឬក៏បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​ប្រហែល​ជា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​នៅកម្ពុជា​ មុនឆ្នាំ​១៩៧៥ នឹង​ត្រូវ​កាត់​ទោស​ដែរឬទេ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

អត់ទេ។ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអាចកាត់សេចក្តីតែបុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះ។ តុលាការនេះមិនអាចកាត់ក្តីប្រទេសឬអង្គការណាដទៃទៀតបានឡើយ។