សំណុំរឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី១ នៃសវនាការ​លើបណ្ដឹងសាទុក្ខ​