អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​កំណត់​វិសាល​ភាព​នៃ​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​

 អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចេញសេចក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីថ្មីមួយដោយកំណត់ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​គម្រោង​ផែន​ការ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​សម្រាប់​សំណុំ​រឿ​ង ​០០២​/០២​

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​បាន​ចេញ​អនុស្ស​រណៈ​​មួយ​​ដោយ​​បាន​​ជូន​​ដំណឹង​​ដល់​​ភាគី​​ទាំង​អស់​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២ អំពីដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនេះ។ អនុស្សរណៈ ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនូវផែនការការងារដែលបានគូស បញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ និងសកម្មភាពចាំបាច់មួយចំនួន មុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នោះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលមិនស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរដើម្បីជំនុំជម្រះក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនោះទេ។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់