សវ​នា​ការ​បឋម​លើ​សំណុំ​រឿង​០០២​/០២​​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសថា សវនាការបឋមលើសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និងនួន ជា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹកតទៅ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សវនាការនេះអាចនឹងបន្តនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែកក្កដា ទៀត។សំណុំរឿង០០២/០២ គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី២  ដែលបំបែកចេញមកពីដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង០០២។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេច

ការបំបែក​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ និង នួន ជា មាន​​កាយសម្បទា​​និង​​បញ្ញា​ស្មារតី​​គ្រប់គ្រាន់​​ក្នុងការ​​ចូលរួម​​ការជំនុំជម្រះក្តី

នៅក្នុងការជូនដំណឹងពីរនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសន្និដ្ឋានថា នួន ជា មានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តី និងថា សំណុំរឿង ០០២ នឹងត្រូវបំបែកជាសវនាការតូចៗ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងប្រកាសថា ប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅក្នុងសវនាការដំណាក់កាលទី១នៃសំណុំរឿង ០០២ គឺបទចោទប្រកាន់នៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹង៖១) ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយបង្ខំនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥២) ការជម្លៀសប្រជាជននៅដំណាក់កាលទីពីរ ដែលចាប់ផ្តើមពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥៣) ការសម្លាប់អតីតទាហាន លន់ ណុល នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ ក្នុងខេត្តពោធិសាត់។

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ដែល​មាន​សំអាងហេតុ​ស្តីពី​ការ​បំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ដែល​មាន​សំអាងហេតុ​របស់ខ្លួន​ស្តីពី​ការបំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២។ សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​ចេញ​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការ​ប្រកាស​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់ អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​បំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែល​អាច​ផ្តល់​លទ្ធភាព​បន្ត​ធ្វើ​សវនាការ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ដោយ​នឹង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​នៅ​ពេល​ក្រោយ។