ការតែងតាំងថ្មីនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក

Posted 02 មិថុនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 មិថុនា 2011
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC Press Release 1 June 2011-KH.pdf
128.22 គីឡូ​បៃ​