សំណុំរឿង ០០២ -​ ព័ត៌មាន​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន

នៅលើ​ទំព័រនេះ យើង​បាន​ប្រមែ​ប្រមូល​ឯកសារ​និង​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដែល​តាមដាន​ព្រឹត្តិការណ៍​សវនាការ អាន​បទ​ចោទប្រកាន់​ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាប់ចោទ និង​ការ​ចាប់ផ្តើម​នៃ​សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំង​នឹង ខៀវ សំផន នួន ជា អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ។