លោក អាង​ ឧត្តម​ (សហ​មេ​ធាវី​ជាតិ​)

Photo
លោក អាង ឧត្តម(សហមេធាវីជាតិ) បានបំពេញការងារជាមេធាវីការពារក្តីផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និងអង្គការ​ជំនួយ​ផ្នែកច្បា​ប់នៃកម្ពុជា។ លោក អាង ឧត្តម បានបើកការិយាល័យមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ មក និងជាប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ នៅមជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​អភិវឌ្ឍន៍សង្គម។ គាត់ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៧ មក។