សំណើ​សុំ​ការ​អនុវត្ត​ទោស

សហព្រះរាជអាជ្ញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) លោកស្រី ជា លាង និងលោក អេនឌ្រូ ខេលី បានលើកសំណើអនុវត្តសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ដោយស្នើឲ្យ អ.វ.ត.ក បន្តរក្សា កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្តោះអាសន្នរបស់ អ.វ.ត.ក រហូតដល់៖ ១)លែងមានតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យគាត់ធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីបន្តរបស់ អ.វ.ត.ក និង ២)សហព្រះរាជអាជ្ញានិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានមន្ទីរឃុំឃាំងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមព្រៀងលើទីតាំងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលសមស្របសម្រាប់ឃុំឃាំង ឌុច សម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់។

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/articles/F29_EN-Duch%20witness_Kh.pdf