ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សា​ដេញដោល​ក្នុង​សំណុំរឿង០០១