ការចែក​​សាលដីកា​​របស់​​អង្គជំនុំជម្រះ​​តុលាការ​​កំពូល ដល់​អ្នក​​រស់រាន​​មានជីវិត​​ពីមន្ទីរ ស-២១ និង​​ដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី