សាធារណជននៅក្នុងសវនាការ​សំណុំរឿង ០០២ - ២១ មិថុនា ២០១២