ពិធីចែក​​​​​​សៀវភៅ​សាលដីកា​ស្ថាពរ​​​​​​​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ ដល់​​​ក្រសួង​​​មន្ទីរ​ សាកលវិទ្យាល័យ និង​ស្ថាប័ន​ផ្សេងទៀត