សំណុំរឿង ០០២- សវនាការថ្ងៃទី ៨៤

សាធារណជន​ចំនួន ៤៤៣នាក់ បាន​ចូលរួម​ស្តាប់​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 443 persons