ការគាំពារផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី

ការគាំពារផ្នែកច្បាប់

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីផ្តល់ការគាំពារផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅអ.វ.ត.ក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារក្តី។ បុគ្គលិករបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តីមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគផ្នែកច្បាប់ពិស្តារលើបញ្ហាគន្លឹះ ដែលស្ថិតនៅចំពោះតុលាការ។

បុគ្គលិករបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី ធ្លាប់បានបម្រើការងារក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្ម សង្រ្គាម ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក ក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តី, បុគ្គលិកការិយាល័យគាំពារការពារក្តី, អ្នកអង្កេតការណ៍ការជំនុំជម្រះ ឬមន្រ្តីច្បាប់រង។ ពួកគេមានបទពិសោធន៍នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយ៉ូហ្កូស្លាវី (តុលាការ ICTY), តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដា (តុលាការ ICTR), តុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន (តុលាការ SCSL), តុលាការ Bosnia និង Herzegovina នៅ Sarajevo និងក្រុមជំនុំជម្រះ បទបញ្ជា ៦៤ នៅ កូសូវូ។ អង្គភាពគាំពារការពារក្តីមានទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយការិយាល័យគាំពារការពារក្តីនៅតុលាការជាច្រើននៃតុលាការទាំងនេះ។

ទំនាក់ទំនងសកល

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាលាច្បាប់ Washington និង Lee Law School នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តល់ជាធនធានស្រាវជ្រាវសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីនៅ អ.វ.ត.ក។ និស្សិតកម្រិតអនុបណ្ឌិតផ្តល់ការវិភាគពិស្តារលើបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ នៅចំពោះមុខ តុលាការសម្រាប់ជា ប្រយោជន៍នៃការការពារក្តី។

អង្គភាពគាំពារការពារក្តី ក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Conférence of the Paris Bar ដើម្បី ផ្តល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនយកប្រាក់កម្រៃអំពីបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារក្តីនៅអ.វ.ត.ក និងជាពិសេស អំពីបញ្ហា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធី និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបារាំង។ ការគាំពារនេះគឺជាជំនួយដ៏ច្រើនដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី ក្នុងការទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជា ដែលបានយកបែបផែនតាមប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីបារាំង។

ឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញការងារ

អង្គភាពគាំពារការពារក្តី មានបណ្ណាល័យមួយ ដែលមានសៀវភៅអានស្តីពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ជាភាសាអង់គ្លេស និងបារាំង ក៏ដូចជា របាយការណ៍ស្តីពីសំណុំរឿងមួយឈុត ពីតុលាការ និងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗ។ មានបណ្តុំឯកសារច្បាប់ដ៏ច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារក្តីជា សំណៅអេឡិចត្រូនិក និងជាក្រដាស ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ទាក់ទិននឹងការិយាល័យគាំពារការពារក្តីនៅតុលាការផ្សេងៗទៀត។

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីក៏ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការរៀបចំ និងវិភាគសំណុំរឿង។ បុគ្គលិកអង្គភាពគាំពារការពារក្តីមានជំនាញផ្នែកកម្មវិធី CaseMap, ZyLAB, Case Matrix និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀត ដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សំណុំរឿងខ្នាតធំ និងអាចផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងនេះ។