មេធាវីការពារក្តី

បច្ចុប្បន្ននេះ មានជនជាប់ចោទពីរនាក់នៅ អ.វ.ត.ក (ទាំងក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២) ព្រម ទាំងជនត្រូវចោទបួននាក់ (ម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ពីរនាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ និងម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១)។ ជនជាប់ចោទ ឬជនត្រូវចោទម្នាក់ៗមានសហមេធាវីជាតិម្នាក់ និងសហមេធាវីបរទេសម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ជាតំណាង។ សហមេធាវីទទួលបានជំនួយពីក្រុមអ្នកច្បាប់មួយក្រុមដែលមានមន្រ្តីពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ អ្នកវិភាគភ័ស្តុតាង និងមន្រ្តីកាន់សំណុំរឿងម្នាក់។

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក នួន ជា (សំណុំរឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២)

លោក សុន អរុណ (សហមេធាវីជាតិ)

លោក Victor Koppe (សហមេធាវីបរទេស) 

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន (សំណុំរឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២)

លោក គង់ សំអុន (សហមេធាវីជាតិ)

លោកស្រី Anta Guissé (សហមេធាវីបរទេស)

 ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក មាស មុត (សំណុំរឿង ០០៣)

 លោក អាង ឧត្តម (សហមេធាវីជាតិ) 

លោក Michael Karnavas (សហមេធាវីបរទេស)

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក អោ អាន (សំណុំរឿង ០០៤/០២)

លោក មុំ លុជ្ស (សហមេធាវីជាតិ)

លោក Göran Sluiter (សហមេធាវីបរទេស)

លោក Richard Rogers (សហមេធាវីបរទេស)

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក យឹម ទិត្យ (សំណុំរឿង ០០៤)

លោក សូ មូស្សេន្នី (សហមេធាវីជាតិ)

លោកស្រី Suzana Tomanović (សហមេធាវីបរទេស)

 ក្រុមមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម (សំណុំរឿង ០០៤/១)

លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម (សហមេធាវីជាតិ)

លោក Wayne Jordash (សហមេធាវីបរទេស)