គណៈប្រតិភូ​របស់​​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ស៊ុយអែដ (SIDA) ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក