សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​​លោក​​ស្រី ​​អេ​លី​​ហ្សា​​ប៊ែត​ ​ស៊ី​​ម៉ូ​ណូ-​ហ្វ័រ ​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​អន្តរ​ជាតិ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ ខ្ញុំនឹងលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្ញុំនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ នាឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា វាគឺជាកិត្តិយសមួយ ក្នុងការបង្ហាញនូវតូនាទីរបស់សហមេធាវីនាំមុខ ចំពោះការចូលរួម និងការតំណាង របស់ដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ ខ្ញុំនឹងមិនបន្តទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង០០២/០២ទៀតទេ ដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។ កាលពីប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំបានបន្តបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយធ្វើការពីប្រទេសបារាំងនិងមិនយកប្រាក់កម្រៃ។

ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់កិច្ចការទាំងអស់ទាក់ទិននឹងសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ហើយនឹងបន្តបំពេញការងារក្នុងនាមជាសហមេធាវីនាំមុខ ដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤។ សម្រាប់រយៈ ពេល៣ខែ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងខែឧសភា ខ្ញុំបន្តធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីច្បាប់របស់ខ្ញុំ និងសហភាតាភាគីជាតិ របស់ខ្ញុំ គឺលោក ពេជ អង្គ និងបុគ្គលិករបស់គាត់ ដើម្បីធានាថាកិច្ចការបន្តរបស់យើងលើផ្នែកសំណងនឹងបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយការត្រៀមរៀបចំជាមុនសម្រាប់នីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០២។ ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរនូវបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្ទេរភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដោយជាក់លាក់និង ប្រសិទ្ធភាព
ជូនសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មី នៅពេលវេលាសមស្រប។ ខ្ញុំក៏នឹងរង់ចាំសហការជាមួយតុលាការ ទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន។

អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្លែងជាថ្មីម្តងទៀតថា ក្រោយពីបាន តំណាងឲ្យ និងជួយដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំ រឿង០០២/០១ រយៈពេលបីឆ្នាំមកគឺជាកិត្តិយសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែល និងពិសេសៗ។ ខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងយកអស់លទ្ធភាព លើការងារប្រឈមទាំងឡាយ ហើយខ្ញុំក៏រីករាយ
ដែលបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ។  ខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ.វ.ត.ក នឹងបន្តកិច្ចការដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួននេះតទៅមុខទៀត។