ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០១

តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ប្រឆាំង ខៀវ សំផន និង នួន ជានៅថ្ងៃទី ១៧ ១៨ និង ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។

នៅក្នុងទំព័រនេះ យើងបានប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងមួយចំនួនអំពីដំណើរការនៃបណ្ដឹងសាទុក្ខនេះ។

Detailed time table for the hearings  • Download background information as pdf:  English       Khmer

 

សំណុំរឿង ០០២/០១

សំណុំរឿង០០២/០១ គឺជាការជំនុំជម្រះលើកទី១នៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងតិចពីរប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា។ បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្តឹងសាទុក្ខខណៈការជំនុំជម្រះទី២គឺសំណុំរឿង០០២/០២ បាននិងកំពុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចបំបែកបទចោទនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយ សំណុំរឿង  ០០២ ជាសវនាការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកតូចៗ។ ការជំនុំជម្រះក្តីទី១ក្នុងសំណុំរឿង០០២ គឺសំដៅទៅលើសំណុំរឿង០០២/០១ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១។

បទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១នេះផ្តោតលើ៖
•ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទាក់ទងនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា  ឆ្នាំ១៩៧៥ និងការជម្លៀសបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀត (ដំណាក់កាលទី១និងទី២) និង
•ការសម្លាប់ទៅលើអតីតទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទួលពោធិ៍ជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិសាត់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ១៩៧៥។

សវនាការលើភស្តុតាងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០១ បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ លើការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣។ សាលក្រមលើការជំនុំជម្រះនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ត្រូវបានរក ឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។ ខៀវ សំផន និង នួន ជា បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ហើយក្នុងករណីដែលរង់ចាំការបិទបញ្ចប់បញ្ហានានា នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខជនជាប់ចោទទាំងពីរនៅតែជាជនគ្មានទោសនៅឡើយ។ ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ក៏បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែរដោយបានកំណត់ត្រឹមតែបញ្ហាច្បាប់មួយ ទាក់ទងនឹងទម្រង់ច្បាស់លាស់មួយនៃការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្ទាល់មួយសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។

ការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ជាតួលេខ៖
• ការជំនុំជម្រះក្តីបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ហើយបានបញ្ចប់ជាមួយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣។
• សវនាការរយៈពេល ២២២ ថ្ងៃ នៅក្នុងអំឡុងពេល ២ ឆ្នាំ
• បុគ្គលចំនួន ៩២ រូបបានផ្តល់សក្ខីកម្មនៅអំឡុងពេលសវនាការ ដែលរួមមាន អ្នកជំនាញចំនួន ៣ រូប សាក្សីអង្គហេតុចំនួន ៥៣រូបសាក្សីអត្តចរិកចំនួន ៥ រូប និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៣១ រូប។

បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខៀវសំផន
ខៀវ សំផន បានលើកឡើងនូវទឡ្ហីករណ៍ចំនួន ១៥០នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ដោយបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមាន កំហុសមួយចំនួនក្នុងអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុ។

បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ នួន ជា

នួន ជា បានលើកឡើងនូវទឡ្ហីករណ៍ចំនួន ២២៣ នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១  ដោយបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសមួយចំនួនក្នុងអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុ។ នួន ជា បានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងរូបគាត់។

បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា

សហព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសអង្គច្បាប់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទ ដោយប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីសហឧក្រិដ្ឋកម្មទម្រង់ទូលាយជាទូទៅ ហៅថា សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទីIII គឺជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវមួយដែលផ្អែកលើទម្រង់នេះ សមាជិកនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម អាចដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗ ដែលសមាជិកផ្សេងទៀតនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមបានប្រព្រឹត្ដទោះបីជាអំពើនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្ម ប៉ុន្ដែអាចប្រមើលមើលថា អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះអាចជាផលវិបាកនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម។

សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខដោយកម្រិតត្រឹមតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រកាស ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទាក់ទងនឹងភាពអាចអនុវត្តបាននូវទម្រង់ពង្រីកបន្ថែមនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលហៅថា “សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី III” (JCE III) នៅចំពោះមុខអ.វ.ត.ក។

 តើដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃបណ្តឹងសាទុក្ខក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់តុលាការក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាបីជាផ្លូវការ (ភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និង បារាំង) នោះគឺវាមានការពិបាកក្នុងការកំណត់ពេលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពេលណាទើបសេចក្ដីសម្រេចលើសាទុក្ខនឹងត្រូវប្រកាសឡើង ប៉ុន្ដែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាននឹងកំពុងធ្វើការងារ ដោយបានកំណត់គោលដៅនៃការប្រកាសសាលដឺកាលើបណ្ដឹងសាទុក្ខនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០១៦។

ដោយសាររតែបណ្តឹងសាទុក្ខទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តកំហុសផ្នែកអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងត្រូវធ្វើសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០១ឡើងវិញឬយ៉ាងណា?

ទេអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងផ្តោតតែទៅលើព្រំដែននៃវិសាលភាពនៃបណ្តឹងសាទុក្ខហើយតួនាទីសំខាន់របស់ខ្លួន គឺធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសផ្នែកច្បាប់ឬអង្គហេតុណាមួយឬទេ។ ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាតើការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះពិតប្រាកដដែរ ឬយ៉ាងណាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអាចនឹងពិនិត្យលើភស្តុតាង ឬក៏កោះហៅសាក្សីថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលបានលើកឡើងហើយសវនាការនៅខែ កក្កដា នេះធ្វើឡើងក្នុងន័យជួយលើកិច្ចការនេះ។ ជាការពិត វាមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានៅក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក៏ដូចជាកែតម្រូវលើចំណុចខ្លះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តកំហុសលើអង្គហេតុដែលអង្គជំនុំជម្រះ តុលាការកំពូលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការនីតិវិធី។

តើនឹងមានសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខច្រើនជាងសវនាការដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះដែរ ឬទេ?

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចលើសំណើដែលស្នើសុំកោះហៅសាក្សីបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនៅឡើយទេ។ ដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើសំណើរទាំងនេះ ហើយសវនាការស្តាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវរៀបចំឡើង។ លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងស្តាប់សារណាផ្ទាល់បញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខនោះនៅក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខ។ 

តើសមាសភាពនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានអ្វីខ្លះហើយវិធាននៃការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចសេចក្តីលើបណ្តឹងសាទុក្ខនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

សមាសភាពនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានចៅក្រមជាតិចំនួន៤រូប និងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន៣រូប។ រាល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវតែមានការអនុម័តពីចៅក្រមយ៉ាងតិចប្រាំរូប។

តើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចប្តឹងជំទាស់ប្រឆាំងនឹងសាលដីកាបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែរឬទេ?

ទេ សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់និងចូលជាធរមាន។

 

ឯកសារគន្លឹះ

Nuon Chea’s appeal brief:www.eccc.gov.kh/en/document/court/nuon-chea’s-appeal-against-judgment-case-00201

khieu Samphân’s appeal brief (French language version):www.eccc.gov.kh/fr/document/court/mémoire-d’appel-de-la-défense-de-m-khieu-samphân-contre-le-jugement-rendu-dans-le-pro

The Co-Prosecutor’s appeal brief:www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors’-appeal-against-judgment-trial-chamber-case-00201

Case 002/01Trial Judgement:www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00201-judgement

Summary of Case 002/01 Trial Judgment:www.eccc.gov.kh/sites/default/files/articles/20140807%20FINAL%20Summary%20of%20Judgement%20ENG.pdf