លោក​ស្រី Suzana Tomanović (សហ​មេ​ធាវី​បរ​ទេស)

Photo

លោកស្រី Suzana Tomanović (សហមេធាវីបរទេស) ជាមេធាវីមកពីប្រទេស បូស្នី និងហ៊ឺហ្សេហ្គោវីណា (BiH) និងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅតាមតុលាការក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ។ គាត់បានទទួលបានសិក្សាអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកនីតិសាស្រ្តនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោសា្លវី និងមានបទពិសោធន៍ជាមេធាវីវិជ្ជាជីវៈជាង ២៧ ឆ្នាំហើយ។ បច្ចុប្បន្ន គាត់មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបូស្នី និងហ៊ឺហ្សេហ្គោវីណា តែក៏មានការិយាល័យនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ដែរ ដែលនៅទីនោះ គាត់បំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរឿងក្តីនានានៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១ មក។ ដោយបានការទទួលស្គាល់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការការពារក្តីផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ក្រុមមេធាវីការពារក្តី អៀង សារី នៅ អ.វ.ត.ក បានជ្រើសរើសលោកស្រី Tomanović មកបំពេញការងារជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជំនាញជាច្រើនលើកច្រើនសាចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣។ គាត់ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបំពេញការងារនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរ រួមទាំងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរ។