លោកបណ្ឌិត ស៊ីកហ្វ្រីដ ប្លាំង

Photo

ចៅក្រម ស៊ីកហ្រ្វីដ ប្លាំង សិក្សា​មុខវិជ្ជា​ច្បាប់នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ម្ញូនីក និង​សរសេរ​និក្ខេបទ​ថ្នាក់បណ្ឌិត​របស់​លោក​អំពី​ច្បាប់អន្តរជាតិ។ លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​រដ្ឋអាជ្ញា​នៅ​ឆ្នាំ១៩៧២ ហើយនៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៧ លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជាចៅក្រម ហើយ​នៅក្នុង​អំឡុង​រយៈពេល​២៦ឆ្នាំ​បន្ទាប់ លោក​ធ្វើការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​រឿងក្តី​ស៊ីវិល​និង​រឿងក្តី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ពីឆ្នាំ ២០០៣-២០០៥ លោក​បម្រើការ​ជាចៅក្រម​អន្តរជាតិ​នៅ​តុលាការ​កូនកាត់​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋបាល​បណ្តោះអាសន្ន​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត។ លោកគឺជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បម្រុង​នៅ អ.វ.ត.ក ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១០ ជាពេល​ដែល​លោក​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ។ លោកបាន​លាលែង​ពីតំណែង​ពីថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។