ការ​ជ្រៀត​ជ្រែក​ចូល​ក្នុង​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​របស់​អង្គជំនុំ​ជម្រះ

<br>