ឡាច មាន

លោក ឡាច មាន ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកទាហ៊ានខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ មុនពេលដែលលោកបានក្លាយជាយោធា ខ្មែរក្រហម។ លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅហ្វឹកហ្វឺននៅសាលាយោធានៅទីក្រុងតាខ្មៅ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ ក្រោយមកលោកត្រូវ បានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការជាសន្ដិសុខនៅពន្ធនាគារតាខ្មៅ ហើយក្រោយមកនៅពន្ធនាគារដើម ផេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ នៅពេល ដែលពន្ធនាគារនេះត្រូវបានប្ដូរទៅជាមន្ទីរស២១ លោកបានធ្វើការនៅទីនោះជាសន្ដិសុខ និងជាអ្នកកត់ត្រា។ នៅចុងឆ្នាំ១៩៧៨ លោកត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យយកការរហូតដល់ពេលលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ កាក់។

ក្នុងពេលជាសាក្សី លោក ឡាច មាន បានពណ៌នាពីស្ថានភាពការងារនៅមន្ទីរស២១ ដោយលោកបានលើកឡើងថា បុគ្គលិក នៅមន្ទីរស២១បានបាត់ខ្លួនជាបន្ដបន្ទាប់។ លោកពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនៃការឃុំឃាំង និងការសួរចម្លើយផងដែរ ដើម្បីសម្រង់ បានព័ត៌មាន ពីអ្នកទោស និងកំណត់មុខសញ្ញាបណ្ដាញរបស់ពួកគេ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកគឺដើម្បីក្លាយជាអ្នកសួរចម្លើយ ដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យទៅលើចម្លើយរបស់អ្នកទោស។ លោកបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោកត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីស៊ើបការណ៍ទៅលើអ្នកទោសជាប្រចាំថ្ងៃ ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទារុណកម្មលើពួកគេឡើយ។ លោក បានសារភាពនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះថា លោកបានសួរចម្លើយតែលើអ្នកទោសបីឬបួននាក់ប៉ុណ្ណោះ។ លោកបានធ្វើការពិសោធន៍ លើវិធីសាស្ដ្រដែលត្រូវបានប្រើនៅមន្ទីរស២១ ដូចជាការវាយអ្នកទោសជាមួយដំបងដើមត្របែកនិងភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទៅនឹងត្រចៀករបស់ពួកគេ។ លោកបានប្រាប់ផងដែរថាលោកបានជួបជនជាប់ចោទ(ឌុច)ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលលោកធ្វើជាអ្នកសួរចម្លើយ។

Transcript from testimony

Video recordings