លោក​ ETCHESON Craig

សាស្ត្រាចារ្យ Craig Etcheson ត្រូវ​បានកោះហៅជាសាក្សីអ្នកជំនាញផ្តល់សក្ខីកម្មពីដំណើរការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគោលនយោបាយគណ:បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជា។ អ្នកជំនាញ Craig Etcheson បានគូសបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយកត់សំគាល់ថា គណកម្មាធិការមជ្ឈឹម​ជាអង្គមានអំណាចបំផុត និងគណកម្មាធិការអចិន្តៃ្រយ៏ដែលជាអង្គនិតិប្រតិបត្តិ ដែលគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងមូលនៃរដ្ឋាភិបាល។

គាត់បានជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថា អង្ការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរៀបចំឡើងជាអំណាចតាមលំដាប់ថ្នាក់យ៉ាងផ្តាច់ការ និងបក្សមជ្ឈឹមគ្រប់គ្រងអំណាចកណ្តាលលើការទំនាក់ទំនងនានា។​ គាត់បានពិព៏ណនាមនោគមវិជ្ជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថា​ជាគោលការណ៏ មជ្ឈឹមបក្ស​ សមូហនិយម និង ភាពជាម្ចាស់នៃឯករាជ្យភាព។ អ្នកជំនាញ Craig Etcheson ក៏បានពិព៏ណនាពីមន្ទីរ ស២១ ថាជាផ្នែកទីពីរក្នុងអំណាចសាជីជ្រុងនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។​ គាត់បានបង្ហាញថា មន្ទីរ ស២១ ជាមន្ទីរសន្តិសុខមូយផ្លែកពីគេដោយយោងហេតុផលមួយចំនួន៖ វាមានអំណាចចាប់មនុស្សគ្រប់ដែនដីទាំងអស់, វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំទេចអ្នកដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលមួយចំនួន វាមានបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនបំផុត ចម្លើយសារភាពនិងនិតិវិធីសួរចម្លើយមានច្រើនលើសពីការបរិយាយ និងប្រធាននៃមន្ទីរនេះរាយការណ៏ដោយផ្ទាល់ដល់ថ្នាក់លើជាប្រចាំថ្ងៃ។

អ្នកជំនាញ Craig Etcheson បានពិព៏ណនាជនជាប់ចោទថាជា អ្នកមានដែលមានតែមួយ អ្នកបង្កើត អ្នកអភិវឌ្ឃន៏ និង ជាអ្នកបង្កើតស្ថាប័នលើវិធីសាស្ត្របង្កើតចម្លើយសារភាពដ៏លម្អិតដែលបានដកស្រង់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ។ គាត់លើកទល្ហីករថាការធ្វើវិសុទ្ធិកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ គំនិតរបស់គណកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៏កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និង កម្លាំងជម្រុញពីឌុចផ្ទាល់។ គាត់បន្ថែមទៀតថា​ ជនជាប់ចោទ ជាអ្នកបង្ហាត់ជាចំបងនៃវិធីសាស្ត្រធ្វើទារុណកម្ម។

  • Witness acronym :
    KW-02
  • Age at the time of testimony :
  • Appeared as :
  • សំណុំរឿង : សំណុំរឿង ​០០១
  • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings