លោក ស៊ុំ អាឡាត់

លោក ស៊ុំ គឺជាទាហាន លន់ នល់ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមដណ្តើមបានការគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ គាត់ត្រូវបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 04-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 04-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 04-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 04-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 4 - 03-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate: