អ្នក​ស្រី ខៀវ នាប

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីកើតនៅឆ្នាំ ១៩៥២ ។ នាងបានរៀបការជាមួយប្តីដំបូងរបស់នាងដែលធ្វើការនៅក្នុងសហករណ៍នៅឆ្នាំ ១៩៧៣ និងមានកូនពីរនាក់ជាមួយគាត់។

នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៤ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​សមរភូមិ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បាន​ធ្វើ​ការ​នៅ​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ គាត់មិនមែនជាកម្មាភិបាលទេ ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុម។ នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​ដាំ​បាយ​ឲ្យ​ជន​ជម្លៀស ដែល​ខៀវ សំផន ចែក​ជូន។ ប្តីរបស់នាងបានបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ ១៩៧៨ នៅពេលគាត់មានអាយុ ២៥ ឆ្នាំ ហើយនាងមិនដែលឃើញគាត់ម្តងទៀតទេ។ នាង​ត្រូវ​ចាក​ចេញ​ពី​ភ្នំពេញ ខណៈ​នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ ពេល​ប្ដី​បាត់​ខ្លួន; នាងសម្រាលបានកូនរបស់នាងនៅពេលដែលនាងត្រលប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក៏មានពូជាច្រើនដែលបានបាត់ខ្លួនផងដែរ។ នាង​បាន​ឃើញ​ខៀវ សំផន នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​កំពុង​ប្រគល់​ក្រមា​ពណ៌​ខៀវ​ទៅ​ឲ្យ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ទិស​ខាង​កើត។

នៅទីបំផុតនាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដាំបាយនៅកន្លែងដែលប្តីរបស់នាងកំពុងធ្វើការ ដូច្នេះកូនប្រុសរបស់នាងអាចឃើញគាត់ ទោះបីជានាងមិននៅក៏ដោយ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 3 - 30 November 2016 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 2 - 30 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 30 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 29 November 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate: