សួស ធី

សាក្សីបានធ្វើការនៅស-២៤ (ព្រៃស) មុនពេលត្រូវបានផ្ទេរទៅបរិវេណ ស-២១ នៅដើមឆ្នាំ ១៩៧៦ ជាកន្លែងដែលគាត់បានក្លាយជាប្រធានអង្គភាពឯកសារ។ គាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការកត់ត្រាឈ្មោះ ចងក្រងជីវប្រវត្តិ និងថតរូបអ្នកទោសចូល និងចេញទាំងអស់នៅស-២១។ សាក្សីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងទីតាំង រចនាសម្ព័ន្ធ ឋានានុក្រម និងប្រតិបត្តិការរបស់ ស-២១ ហើយពិពណ៌នាលម្អិតអំពីដំណើរការផ្ទៃក្នុងនៃអង្គភាពឯកសារ។ លោកផ្តល់សក្ខីកម្មទៅលើសមាសភាពទណ្ឌិត ដែលរួមមានជនជាតិខ្មែរ អឺរ៉ុប អាមេរិក ជនស៊ីវិលវៀតណាម និងអ្នកទោសសង្គ្រាម ស្ត្រី និងកុមារ កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ CPK (រួមទាំងតាណាត និងវ៉ន វ៉េត) និងអតីតបុគ្គលិកមន្ទីរស-២១។ 

គាត់ពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយផ្តល់សក្ខីកម្មថា អ្នកទោសជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ និងអាហាររូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់។ លោកក៏បញ្ជាក់ដែរថា ការសួរចម្លើយ ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រហារជីវិតបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅបរិវេណ ស-២១ ហើយអ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងការប្រហារជីវិតរបស់ពួកគេតាមរថយន្តដែលបិទជិត។ គាត់​ផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីការ​បូម​ឈាម​នៅ​ស-២១។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 02 June 2016 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 4 - 2 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 2 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 2 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 03 June 2016 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 3 - 03 June 2016 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 2 - 03 June 2016 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 1 - 3 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 7 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 7 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 6 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 6 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 6 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 6 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate: