សូ សួង

ពាក្យ​សុំ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​របស់ សូ សួង ត្រូវ​បាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​បដិសេធ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា រូបថតពីបណ្ណសារទួលស្លែងដែលដាក់ជូនដោយ សូ សួង មិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ មាស ស៊ុន ហើយថា សូ សួង មិនបានផ្តល់ភស្តុតាងនៃភាពជាឯករាជ្យ ឬចំណងនៃការស្រលាញ់ពិសេសចំពោះបងថ្លៃរបស់នាងឡើយ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលបាននិយាយពិតនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ។ ការដាក់បញ្ចូលនូវសេចក្តីសង្ខេបនេះមិនមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទទួលយកសក្ខីកម្មជាអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទនោះទេ។ សូ សួង បានដាក់ពាក្យសុំដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដោយផ្អែកលើការបាត់ខ្លួនរបស់បងថ្លៃស្រីឈ្មោះ មាស ស៊ុន នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៨ និងមរណភាពរបស់គាត់នៅស-២១។ ក្នុងនាមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នាងក៏ចង់តំណាងឱ្យបងស្រីរបស់នាងផងដែរ ដែលមិនអាចចូលរួមជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយខ្លួនឯងបាន ដោយសារជំងឺ។ សូ សួង ត្រូវ​បាន​បងស្រី និង​បងថ្លៃ​ចិញ្ចឹម​តាំងពី​អាយុ​ប្រាំពីរ​ឆ្នាំ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ចាត់ទុក​ទាំងពីរ​នាក់​ជា​ឪពុកម្តាយ​របស់​នាង​។

ក្នុង​ពេល​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម សូ សួង បាន​រៀបរាប់​ពី​ស្ថានភាព​អស់​សង្ឃឹម​ដែល​នាង និង​ក្រុម​គ្រួសារ​បងស្រី​របស់​នាង​បាន​ប្រឈម​មុខ​ដោយសារ​អវត្តមាន​បង​ថ្លៃ។ បន្ថែមពីលើការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្ត គ្រួសារបានតស៊ូជាមួយភាពក្រីក្រ ហើយក្មួយស្រី និងក្មួយៗរបស់នាងត្រូវបានបោះបង់ការសិក្សា។

Transcript from testimony

Video recordings