វេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា

វេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា បានផ្តល់សក្ខីកម្មជាអ្នកជំនាញអំពីការងារសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 3 - 06-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate:
Session 4 - 05-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 05-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 4, 6 June 2013 (Floor/Khmer)Date: