អង្គភាព​គាំពារជន​រងគ្រោះ​នឹងរៀបចំវេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​លើកទី១​ ឆ្នាំ២០១២​ នៅក្រុងច្បាមន​ ខេត្តកំពង់ស្ពី ​សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃសំណុំរឿង​ ០០២​

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ នេះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៥០ នាក់ នៃសំណុំរឿង ០០២។ វេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះនឹងធ្វើនៅបន្ទប់ប្រជុំ ទាសេងហេង ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃសុក្រ ទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង១:០០រសៀល ដល់ ម៉ោង៤:៣០ រសៀល។ (អត្តសញ្ញាណរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនឹងត្រូវបានរក្សាជាសម្ងាត់) ។ វេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះមានគោលបំណង (១)ផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការវិវឌ្ឍរបស់ អ.វ.ត.ក ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០២ ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី (២) ដើម្បីឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលបានការពន្យល់ពីមេធាវីរបស់ខ្លួននូវដំណើការនៃការបំបែកនីតិវីធីសំណុំរឿង០០២ដែលកំពុងជម្រះក្តីជាផ្នែកៗដាច់ពីគ្នា និង(៣)ដើម្បីឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងនោះប្រើប្រាស់សិទ្ទិរបស់ខ្លួន។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំង១៥០នាក់ក្នុងចំណោមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំង ៣ ៨៦៤ នាក់ ធ្វើដំណើរមកពីខេត្ត កណ្តាល កំពត ព្រៃវែង និង កំពង់ស្ពឺ មិនដែលធ្លាប់បានចូលរួមស្តាប់សវនាការនៃសំណុំរឿង០០២ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២នេះទេ។ វេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះនឹងផ្តល់ឱកាសពិសេសសម្រាប់មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំង ១៥០ បានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពន្យល់អំពីការវិវឌ្ឍថ្មីៗនៃសំណុំរឿង០០២ និងស្វែងយល់ អំពីដំណាក់កាលដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗគ្នាត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកាត់សេចក្តីជាផ្នែកៗដាច់ពីគ្នានេះ។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះមានផែនការរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំបន់ចំនួន ៨ លើកក្នុងឆ្នាំ២០១២-២០១៣ ស្ថិតក្នុងគម្រោង “អត្ថន័យនៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការនីតិវិធី អ.វ.ត.ក”។ កាលពីឆ្នាំ២០០៩-២០១១ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបានរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំបន់ចំនួន១៤លើករួចមកហើយ ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោង “ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើការនីតិវិធី អ.វ.ត.ក”។

Most read