សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដាក់​​ទណ្ឌ​​កម្ម​​លើ​​ក្រុម​មេធាវី​ការពារក្តី​ជន​ជាប់​ចោទ​ ខៀវ​ សំផន​

Posted 22 កក្កដា 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

នៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ តំណាងសហព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះសាលដំបូងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យ ជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ចំពោះការបង្ហាញដែលពួកគេបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតជូនការីនិពន្ធចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះ។ ខ្សែវីដេអូដែលនិយាយពីការស្នើសុំដោយផ្ទាល់មាត់ពីតំណាងសហព្រះរាជអាជ្ញា និងមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ព្រមទាំងចម្លើយតបរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យ ខៀវ សំផន។