វីដេអូឯកសារទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 22 តុលា 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

ឯក​សារ​វីដេអូ​ថ្មី​រយៈ​ពេល​ ២៥​ នាទី​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ផ្នែក​កិច្ច​ការ​សាធារណៈ​ជា​បណ្តុំ​នៃ​សម្រ​ង់​ផ្សេងៗ​ចេញ​ពី​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​លើ​
សំណុំ​រឿង ​០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និងនួន ជា។

 

 

 

សេចក្តីបញ្ជាក់៖

វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក។ ការជ្រើសរើសយកសម្រង់អត្ថបទ ឬសម្រង់រូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនមានន័យថា ចៅក្រមបានធ្វើការសម្រេចណាមួយទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធ យថាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវ ឬក៏ថា ចៅក្រមបានផ្តល់ទម្ងន់ណាមួយចំពោះឯកសារ/សម្ភារដែលមាននៅក្នុងសម្រង់អត្ថបទ និងសម្រង់រូបភាពទាំងនេះឡើយ។