សំ​ណង​​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ទូលំ​ទូ​លា​យ​

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគម្រោងសំណង ដែលបានស្នើសុំដោយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ គម្រោងសំណងទាំងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពី ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំកិច្ចការនេះ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីជួសជុលព្យសនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អង្គភាពទាំងពីរ សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ ព្រមទាំងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលបានចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នយោបាយ ឬផ្នែកបច្ចេកទេសក្តី ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់គម្រោងទាំង ១៣ ដែលបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទទួលស្គាល់គម្រោងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម កាត់បន្ថយព្យសនកម្ម និងការឈឺចាប់ទាំងឡាយ ដែលជនរងគ្រោះបានជួបប្រទះ និងថែរក្សាការចងចាំជាសមូហភាព និងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះ។

ក្នុងករណីមានការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង អាចសម្រេចឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្ត និងសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញ ក្នុងនោះរួមមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យគម្រោងសំណងនីមួយៗ មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិពីខាងក្រៅ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានសម្រេចកាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវតែដាក់ឯកសារ និងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតស្តីពីគម្រោងសំណងដែលខ្លួនបានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ រួមមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃមូលនិធិជាដើម។

កាលបរិច្ឆេទកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ បានកន្លងផុតទៅហើយ។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មានសេចក្តីរីករាយ និងសូមប្រកាសថា ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានទទួលគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់គម្រោងសំណងដែលត្រូវការមូលនិធិដើម្បីអនុវត្ត លើកលែងតែគម្រោងនៅសល់តែមួយប៉ុណ្ណោះ។ សូមមើលតារាងដូចបានភ្ជាប់ជូនជាមួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីសំណើគម្រោងនិងមូលនិធិដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ គឺជាអង្គភាពផ្លូវការមួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក លែកលែងតែតំណាងផ្លូវច្បាប់។ អង្គភាពនេះក៏មានភារកិច្ចស្វែងរកមូលនិធិ និងជំនួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅ ហើយដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អង្គភាពនេះមានភារកិច្ចកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសំណងផ្សេងៗ។

Most read