គម្រោង​ថវិកា​កែ​សម្រួល​ថ្មី​សម្រាប់​ឆ្នាំ ​២០១៤​-២​០១៥ ​របស់ ​អ.វ​.ត.ក​ ត្រូវ​បាន​អនុ​ម័ត​

គម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ហើយពេលនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក រួចហើយ។

គម្រោងថវិកាកែសម្រួលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ សរុបមានចំនួន ៣៣,៨ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះ ២៧,១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិ និង៦,៧ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភាគី ជាតិ។ គម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានកែសម្រួលដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃគម្រោងចំណាយដែលមានចំនួន២៧,៨ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងនោះ ២១,៧ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិ និង ៦,១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភាគីជាតិ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហ
គមន៍ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ផ្តល់ជំនួយជាចាំបាច់ដល់អ.វ.ត.កដើម្បីធានាថាដំណើរការនីតិវិធីតុលាការប្រព្រឹត្តទៅមុខដោយគ្មានការរអាក់រអួល”។
     
ព័ត៌មានពិស្តារអំពីគម្រោងថវិការបស់ អ.វ.ត.ក អាចរកបាននៅ៖
        http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/finances

Most read